1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Alba Thyment sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000152323, NIP: 7820026054, REGON: 63251406600000, za pośrednictwem sklepu internetowego www.balsamique.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Alba Thyment sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa towarów – oznacza każdą czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którego usług korzysta Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów.

4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient – oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży lub na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.

7. Konto Klienta – oznacza panel, aktywowany na rzecz każdego Klienta, po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.

8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, będące jednocześnie adresem poczty elektronicznej Klienta, które jest samodzielnie ustalane przez Klienta. Login, oprócz Hasła jest jednym z warunków wymaganych do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje czynności prawnej pozostającej w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin – oznacza Regulamin sklepu internetowego Balsamique.

11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną, która jest wymagana do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca – oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Alba Thyment z siedzibą w Suchym Lesie 62-002 przy ulicy Szkolnej 98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152323, NIP: 7820026054, REGON: 63251406600000, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową za pomocą, której Sprzedawca prowadzi działalność w formie Sklepu Internetowego, pod adresem : www.balsamique.pl.

14. Towar – oznacza produkt oferowany przez Sprzedawcę za pomocą Strony Internetowej, który może być przedmiotem umowy sprzedaży.

15. Nośnik danych – oznacza narzędzie pozwalające utrwalać dane dotyczące Klienta lub Sprzedawcy, w tym szczególności komunikatów kierowanych osobiście do wyżej wymienionych podmiotów.

16. Umowa sprzedaży – oznacza zawartą na odległość umowę sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, która respektuje zasady określone niniejszym regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy sklepu, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej, prawa własności intelektualnej do Strony Internetowej Sklepu, prawa własności intelektualnej do logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie, a także wszelkie inne prawa do Sklepu Internetowego stanowią własność Sprzedawcy. Nie dotyczy to logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie będących własnością podmiotów, które są producentami oferowanych przez Sprzedawcę towarów.

2. Sprzedawca umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego za pomocą standardowych przeglądarek internetowych, takich jak Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60 lub Opera 53 i inne, które akceptują pliki typu „cookies”.

3. Sprzedawca korzysta z plików typu „cookies”, które zostają zapisane na dysku twardym Klienta podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu. Wykorzystywanie plików „cookies” służy optymalizacji funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych będących w posiadaniu Klientów. Zapisywanie plików typu „cookies” nie powoduje uszkodzenia urządzeń końcowych Klienta oraz nie wprowadza zmian w urządzeniach końcowych Klientów i ich oprogramowaniu. Klient ma możliwość wyłączenia mechanizmu zapisywania plików typu „cookies” w ustawieniach oraz dokumentacji przeglądarki internetowej swojego urządzenia końcowego.

4. Założenie i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej przez Klienta jest niezbędne w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Strony Internetowej Sklepu.

5. Zabrania się przekazywania przez Klientów treści mających charakter bezprawny. Zabrania się także korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną a także z samego Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Ze względu na zagrożenia i potencjalną możliwość wprowadzania zmian do danych Klientów przez osoby nieupoważnione związane z ryzykiem korzystania z publicznej sieci Internet i korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną Klienci zostają zobowiązani przez sprzedawcę do stosowania środków technicznych mających na celu przeciwdziałanie powyższym zagrożeniom. Wspomniane środki techniczne odnoszą się w szczególności do programów antywirusowych oraz chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła.

§ 3 Rejestracja

1. Rejestracja przez Klienta jest konieczna w celu założenia Konta Klienta.

2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe bez dokonania rejestracji.

3. Aby dokonać rejestracji konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, który znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu oraz przesłanie formularza do Sprzedawcy za pomocą wyboru odpowiedniej opcji na formularzu. W trakcie rejestracji Klient posiada możliwość wyboru i ustalenia Hasła.

4. Wypełniając formularz rejestracyjny Klientowi stwarza się warunki zaznajomienia się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola umożliwiającego stwierdzenie, że Klient zapoznał się z jego treścią.

5. Klient posiada możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zaznaczając odpowiednie pole w formularzu służącym do rejestracji. Sprzedawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wyraźnie poinformować o celu, w jakim zbiera dane osobowe Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta także o znanych mu lub możliwych do przewidzenia odbiorcach danych osobowych.

6. Zawarcie ze Sprzedawcą umowy o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta jest niezależne od czynności faktycznej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdy momencie cofnięta poprzez wysłanie Sprzedawcy oświadczenia Klienta np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Przesłanie wypełnionego formularza służącego do rejestracji Klienta powoduje automatycznie przesłanie na adres poczty elektronicznej wiadomości potwierdzającej Rejestrację. Wysłanie potwierdzenia powoduje zawarcie umowy świadczenia usługi związanej z Prowadzeniem Konta Klienta za pomocą drogi elektronicznej. Wysłanie potwierdzenia dotyczącego Rejestracji powoduje, że od tego momentu Klient ma możliwość korzystania z Konta oraz modyfikowania danych dostarczonych w formularzu służącym do Rejestracji.

§ 4 Zamówienia

1. Wiadomości znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu nie mogą być rozumiane jako oferta w znaczeniu ukształtowanym przez Kodeks Cywilny, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert dotyczących zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego z wykorzystaniem Strony Internetowej istnieje przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3. Składanie zamówień za pomocą Strony Internetowej Sklepu dokonuje się poprzez wybieranie odpowiedniego Towaru. Służy temu przycisk „dodaj do koszyka”. Po zakończeniu składania zamówienia Klient posiada możliwość wyboru w opcji „koszyk” sposobu Dostawy oraz formy płatności. Zakończenie składania zamówienia wiąże się z przesłaniem do Sprzedawcy formularza służącego do składania zamówienia i naciśnięciem przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Klient jest informowany o całkowitej cenie za wybrany Towar i sposób Dostawy przed każdą wysyłką zamówienia a także o wszelkich dodatkowych kosztach jakie wiążą się z zawartą Umową sprzedaży.

5. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z przedstawieniem przez Klienta oferty Umowy sprzedaży Towarów, które zostały przez Klienta wybrane.

6. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostaje automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta po złożeniu przez niego zamówienia.

7. Wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji jest kolejną informacją jaką Sprzedawca przekazuje Klientowi po wysłaniu potwierdzenia złożenia zamówienia. Wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji jest równoznaczna z oświadczeniem Sprzedawcy o zaakceptowaniu oferty Umowy Sprzedaży Towarów, które zostały wybrane przez Klienta.

8. Dotarcie do Klienta wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza zawarcie Umowy sprzedaży Towarów.

9. Sprzedawca zobowiązuje się przesłać na adres poczty elektronicznej lub na wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia adres warunki Umowy Sprzedaży.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od daty wysłania wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień specjalnych termin realizacji zamówienia może być dłuższy.

§ 5 Płatności

1. Zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu ceny stanowią ceny brutto, które nie obejmują kosztów związanych z Dostawą oraz wszelkich innych kosztów możliwych do poniesienia w związku z Umową sprzedaży. O wszelkich kosztach, ponad cenę brutto sprzedaży wybranych Towarów Klient będzie poinformowany podczas wyboru opcji Dostawy oraz podczas składania zamówienia.

2. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (początkiem realizacji zamówienia w tym przypadku będzie przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedającego) przelew bankowy na zewnętrzny system płatności PayU (...)

Początkiem realizacji zamówienia w tym przypadku będzie przesłanie Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z uzyskaniem komunikatu z systemu PayU potwierdzającego dokonanie płatności przez Klienta.

b) gotówką podczas odbioru osobistego – płatność może zostać dokonana w siedzibie Sprzedawcy (początkiem realizacji zamówienia w tym przypadku będzie dostarczenie Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, natomiast sam Towar będzie wydany Klientowi w siedzibie Sprzedającego).

c) gotówką za pobraniem poprzez uiszczenie płatności do rąk Dostawcy przy realizacji Dostawy (początkiem realizacji zamówienia będzie wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Sprzedawca informuje Klienta o terminie w ciągu którego obowiązany jest uiścić płatność za zamówione Towary określając jednocześnie ich wysokość na podstawie zawartej Umowy sprzedaży.

4. Nieuregulowanie płatności przez Klienta we właściwym terminie, o którym stanowi punkt poprzedzający, powoduje wyznaczenie przez Sprzedawcę Klientowi kolejnego terminu umożliwiającego dokonanie płatności. Wyznaczenie kolejnego terminu wiąże się z koniecznością poinformowania o tym Klienta z wykorzystaniem Trwałego Nośnika. Poinformowanie Klienta o dodatkowym terminie umożliwiającym dokonanie płatności powinno zawierać pouczenie, iż bezskuteczny upływ tego terminu upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Bezskuteczny upływ drugiego terminu umożliwiającego dokonanie płatności będzie wiązał się z przesłaniem Klientowi na Trwałym Nośniku oświadczenia dotyczącego odstąpienia od umowy, o którym stanowi art. 491 KC.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje usługę Dostawy na terytorium Polski, a także poza terytorium Polski.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientom Towary bez wad na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca zobowiązuje się umieszczać komunikaty odnoszące się do przewidywanej liczbie Dni roboczych koniecznych do realizacji Dostawy i zamówienia. Liczba dni roboczych niezbędnych do realizacji Dostawy i zamówienia będzie liczona od momentu określonego w § 5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” termin dostawy i realizacji zamówienia podany na Stronie Internetowej Sklepu określony w dniach roboczych będzie liczony od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Dostawa zamówionych przez Klienta Towarów będzie odbywać się na adres wskazany przez Niego na adres podany w formularzu zamówienia.

6. Dostawa realizowana za pomocą In Post sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Malborskiej 130, KRS 0000255841, NIP 6792895061, REGON 12024648400000 będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia.

7. Dostawa realizowana za pomocą UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222 przy ulicy Prądzyńskiego 1/3, KRS 0000036680, NIP 5221004200, REGON 01077128000000 będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia.

8. Nadanie Towaru do Klienta, z wyłączeniem sytuacji gdy wybrano opcję osobistego odbioru Towaru, wiąże się z dostarczeniem Klientowi wiadomości potwierdzającej wysłanie przesyłki.

9. Klienta zobowiązuje się zbadać nadaną do niego przesyłkę w sposób i w czasie przyjętym prze realizacji przesyłek danego rodzaju. Stwierdzenie uszkodzenia przesyłki lub innego ubytku powoduje aktualizację prawa Klienta do żądania spisania protokołu dokumentującego powyższe wady przez pracownika dostawcy.

10. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na osobisty odbiór Towaru, istnieje możliwość odbioru w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w trakcie godzin otwarcie, które zostały podane na Stronie Internetowej Sklepu. Klient zobowiązany uprzednio uzgodnić ze Sprzedawcą planowany termin odebrania zamówionych Towarów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Sprzedawca obowiązany jest dołączyć do przesyłki zawierającej zamówione Towary paragon lub fakturę VAT, wedle woli Klienta.

12. W przypadku realizacji Dostawy, gdy Klient nie jest obecny pod wskazanym przez niego w formularzu zamówienia adresem Dostawy, Pracownik Dostawy pozostawia awizo lub podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego umożliwiając Klientowi podanie terminu, w którym będzie obecny pod wskazanym przez siebie adresem Dostawy.

13. W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionym Towarem i zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę podejmie próbę ustalenia z Klientem nowego terminu Dostawy i jej kosztów wykorzystując w tym celu sieć telefoniczną lub pocztę elektroniczną.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta w przypadku gdy zamówiony Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru, Klienta ma prawo:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie tego rodzaju nie ma zastosowania w przypadku, gdy Towar podlegał już wymianie lub był naprawiany przez Sprzedawcę albo też Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zrealizowania żądania Klienta, gdyby doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta byłoby niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy lub wymiany.

3. Klient realizujący uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi, zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy zawierającej wady na adres podany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest pokryć koszt dostarczenia Towaru w przypadku gdy Klientem jest Konsument.

4. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi dotyczy okresu dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie Klienta z dotyczące usunięcia wady lub wymiany Towaru na Towar wolny od wad ulega przedawnieniu z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia powyższego roszczenia, w przypadku gdy Klientem jest konsument nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od dnia stwierdzenia wady. W powyższym terminie Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. W przypadku gdy Klient wybrał wymianę Towaru na wolny od wad lub usunięcie wady przez Sprzedawcę, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny zaczyna biec z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Sprzedawca zobowiązuje się nie korzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów, których dotyczy Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Reklamacje

1. Reklamacje, które dotyczą zamówionego Towaru lub związane z realizacją Umowy sprzedaży, Klient ma możliwość kierowania na adres siedziby Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do złożonej przez Klienta reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży.

3. Reklamacja może dotyczyć korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną. W tym przypadku Reklamacja może być przesłana drogą elektroniczną na adres info@balsamique.pl lub b.lisiak@albathyment.com.pl

4. Reklamacja Klienta w swej treści powinna zawierać dokładne określenie problemu.

5. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni rozpatrzeć reklamację i udzielić Klientowi wyczerpującej odpowiedzi na jego zapytanie.

§ 9 Gwarancja

1. Niektóre towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

2. W przypadku gdy dany Towar objęty jest gwarancją, informacja ta zostanie podana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Warunki odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

2. Początkiem biegu terminu dotyczącego odstąpienia od Umowy sprzedaży jest moment objęcia przez Konsumenta zamówionego towaru w posiadanie.

3. Konsument posiada prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie w tym celu stosownego oświadczenia dotyczącego odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać skierowane zarówno na adres siedziby Sprzedawcy jak i na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać skierowane do Sprzedawcy z wykorzystaniem Formularza dotyczącego odstąpienia, którego wzór znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu link (...) Oświadczenie, które zostanie wysłane przed upływem 14- dniowego terminu liczonego od dnia objęcia przez Konsumenta zamówionego towaru w posiadanie, uważa się za oświadczenie wysłane z zachowaniem terminu.

4. Konsument posiada możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez skierowanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu wykorzystując w tym celu Elektroniczny formularz odstąpienia, który znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu. Wysłanie Elektronicznego formularza odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu liczonego od dnia objęcia przez Konsumenta zamówionego Towaru w posiadanie powoduje uznanie terminu dotyczącego odstąpienia od Umowy sprzedaży za zachowany.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia Konsumentowi faktu otrzymania Elektronicznego formularza odstąpienia.

6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży powoduje uznanie Umowy sprzedaży za niezawartą.

7. W przypadku gdy Konsument zdecyduje się złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, które nastąpi przed tym jak Sprzedawca przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dokonać zwrotu wszystkich płatności przez niego dokonanych. Sprzedawca zobowiązany jest także zwrócić płatności dotyczące kosztu Dostawy Towaru na adres wybrany przez Konsumenta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania z powrotem Towaru lub też uzyskania dowodu odesłania Towaru przez Konsumenta.

9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów przez niego poniesionych jeżeli Konsument wykonując swoje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży dokonał wyboru sposobu Dostawy innego niż najtańszy.

10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany na adres Sprzedawcy przed tym terminem.

11. Odstąpienie przez Klienta będącego Konsumentem wiąże się z koniecznością uiszczenia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

12. W przypadku problemów z odesłaniem Towaru w zwykłym trybie ze względu na jego gabaryty lub charakter Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta o przewidywanych kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

13. W przypadku stwierdzenia, że Konsument korzystał z Towaru w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, wówczas Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza normalne czynności niezbędne do zbadania właściwości Towaru.

14. Zwrot płatności przez Sprzedawcę nastąpi według takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument w celu zapłaty za Towar. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie jest związany z żadnymi kosztami.

15. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru będącego produktem nieprefabrykowanym, wyprodukowanym na specjalne zamówienie Klienta według podanej przez niego specyfikacji lub mających na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb.

§ 11 Usługi bezpłatne

1. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć drogą elektroniczną następujące usługi, które są nieodpłatne:

a) Newsletter,

b) Prowadzenia Konta Klienta służącego do składania zamówienia,

c) Formularz służący do kontaktu

d) Forum opinii

2. Wymienione wyżej usługi będą świadczone przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, czasu, form udzielania dostępu do wybranych usług, a także sposobu umożliwiania dostępu do wyżej wymienionych usług. O każdej takiej zmianie Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klientów.

4. Bezpłatna usługa dotyczącą korzystania z Formularza służącego do kontaktu umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu umożliwia wysyłanie bezpłatnych wiadomości do Sprzedawcy.

5. W przypadku chęci rezygnacji korzystania z nieodpłatnej usługi Formularza do kontaktu jest to możliwe w dowolnej chwili i polega na niewysyłaniu wiadomości z zapytaniem do Sprzedawcy.

6. Korzystanie z bezpłatnej usługi związanej z otrzymywaniem Newslettera zależy od podania adresu poczty elektronicznej w odpowiednim polu formularza rejestracyjnego, który znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta powoduje, że Klient otrzymuje link aktywacyjny na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

7. Aby potwierdzić zapisanie się na subskrypcję bezpłatnej usługi Newslettera konieczne jest kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany w formularzu rejestracyjnym przez Klienta adres poczty elektronicznej.

8. Kliknięcie przez Klienta na link aktywacyjny jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Klient posiada możliwość subskrypcji usługi Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu służącym do rejestracji.

10. Świadczenie przez Sprzedawcę bezpłatnej usługi Newslettera polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej. Newsletter może być przesyłany tylko do tych Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

11. Treść każdego Newslettera obejmuje: informacje o nadawcy Newslettera, temat Newslettera, który związany jest z treścią przesyłki a także informację o możliwości i koniecznych działaniach niezbędnych do rezygnacji z bezpłatnej usługi Newslettera.

12. Rezygnacja z przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej jest możliwa poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika, który znajduje się w każdej wiadomości elektronicznej poprzez którą przesyłany jest Newsletter. Rezygnacja z wysyłania Newslettera możliwa jest także poprzez dezaktywację odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

13. Po dokonaniu Rejestracji przez Klienta możliwe jest prowadzenie usługi prowadzenia Konta Klienta. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi panelu dostępnego w ramach Strony Internetowej Sklepu służącego do zmiany jego danych osobowych, śledzeniu stanu realizacji zamówienia a także historii zrealizowanych zamówień.

14. Żądanie usunięcia Konta Klienta dokonane przez niego po Rejestracji spowoduje usuniecie Konta przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

15. Prowadzenie forum opinii umożliwia Klientom posiadającym Konto Klienta publikację na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczanie indywidualnych i osobistych odczuć dotyczących Towarów.

16. Rezygnacja z korzystania z forum opinii jest możliwa w każdym momencie i polega na powstrzymywaniu się od udostępniania przez Klienta opinii na Stronie Internetowej Sklepu.

17. W przypadku działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub też innych Klientów, a także w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu Sprzedawca zostaje uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta a także do usług nieodpłatnych. Uniemożliwienie dostępu do Konta Klienta oraz usług nieodpłatnych może mieć miejsce w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a w szczególności w wypadkach przełamywania zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu przez Klienta lub incydentów związanych z działaniami hakerskimi. Uniemożliwienie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych trwa przez czas niezbędny do ustalenia przyczyn będących podstawą zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca powiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym przez Klienta.

§ 12 Odpowiedzialność Klienta związana z zamieszczanymi przez niego treściami na Stronie Sklepu Internetowego.

1. Decydując się na zamieszczenie treści oraz udostępnienie ich innym osobom, Klient dokonuje przez to dobrowolnego upowszechnienia treści. Treści zamieszczane przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu nie są wyrazem poglądów Sprzedawcy i nie powinny być rozumiane jako tożsame z jego działalnością. Sprzedawca powinien być rozumiany jako podmiot, który poprzez stworzenie odpowiednich warunków umożliwia wyrażanie opinii. Sprzedawca nie może być rozumiany jako dostawca treści zamieszczanych przez Klientów.

2. Klient niniejszym oświadcza, że:

a) wyraża zgodę na dostęp i przeglądanie publikowanych przez niego treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę,

b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę treści publikowanych przez Klienta,

c) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

d) wyraża zgodę na umieszczanie oraz udostępnianie dotyczących Klienta danych osobowych oraz wizerunku w ramach usług nieodpłatnych,

e) udostępnienie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich w ramach usług nieodpłatnych nastąpiło w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz po uzyskaniu zgody osób, których dane dotyczą,

f) jest uprawniony do korzystania z praw własności przemysłowej, z autorskich praw majątkowych i/lub praw pokrewnych do (odpowiednio) – przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe)i/lub przedmiotów praw pokrewnych, a także utworów, które zawarte są w publikowanych przez Klienta treściach.

3. Klientowi nie przysługuje uprawnienie do:

a) umieszczania treści reklamowych i/lub promocyjnych w ramach korzystania przez Klienta z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) umieszczania danych osobowych osób trzecich oraz upowszechniania wizerunku osób trzecich bez zezwolenia wymaganego prawem lub zgody osoby trzeciej w ramach korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Przypisanie Sprzedawcy odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści jest możliwe w momencie otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia zagrożenia lub zgłoszenia naruszenia praw.

5. W ramach korzystania przez Klientów z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną bezwzględnie zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które:

a) mogłyby naruszać dobra osobiste, posiadać charakter obraźliwy, lub posługiwać się słownictwem naruszającym dobre obyczaje poprzez umieszczanie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obelżywe,

b) stanowiłyby groźbę skierowaną do innych osób,

c) byłyby zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych innych osób,

d) mogłyby naruszać uzasadniony interes Sprzedawcy,

e) mogłyby naruszać w inny sposób przepisy obowiązującego prawa, powszechnie uznawane normy społeczne lub obyczajowe, dobre obyczaje a także postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych przez Klientów w sytuacji otrzymania zgłoszenia zagrożenia lub naruszenia praw Klientów lub innych osób podczas korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych przez Klientów w szczególności w przypadku doniesień osób trzecich lub uzusy kania zawiadomienia od odpowiednich organów.

7. Sprzedawca nie monitoruje w sposób ciągły treści zamieszczanych przez Klientów.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. Klient lub inna osoba trzecia posiada prawo zgłoszenia Sprzedawcy zagrożenia w sytuacji, gdy stwierdzi, że treść umieszczona na Stronie Internetowej Sklepu narusza dobra osobiste, prawa, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, prawnie chronioną tajemnice lub też tajemnice chronioną na podstawie zobowiązania.

2. Sprzedawca zostaje zobowiązany do niezwłocznego działania mającego na celu zmodyfikowanie lub usunięcie treści umieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu w sytuacji, gdy zostanie powiadomiony o potencjalnym zagrożeniu lub naruszeniu prawa.

§ 14 Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie kwestie związane z Ochroną Danych Osobowych na stronie Internetowej Sklepu zostały umieszczone w Polityce Prywatności

§ 15 Rozwiązanie umowy niedotyczące Umów Sprzedaży

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdym czasie rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyn. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie narusza praw nabytych przez drugą stronę, które nastąpiło przed rozwiązaniem umowy.

2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta, który dokonał Rejestracji następuje poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli do Sprzedawcy, z użyciem dowolnego środka komunikacji na odległość.

3. Wypowiedzenie przez Sprzedawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez wysłanie do Klienta oświadczenia woli na adres elektroniczny Klienta podany podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klientów będących Konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku gdy drugą stroną umowy jest Przedsiębiorca, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

2. Utrwalenie treści niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku zajścia sporu pomiędzy stronami w związku z zawartą Umową sprzedaży strony będą w pierwszej kolejności dążyć do polubownego załatwienia sprawy. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów na gruncie niniejszego regulaminu będzie prawo polskie.

4. Sprzedawca zostaje zobowiązany do poinformowanie Klienta, który jest Konsumentem o możliwych sposobach skorzystania z pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotami tymi mogą być rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których spis jest dostępny na stronie Internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegółowe informacje odnośnie sposobów skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń znajdują się na stronach internetowych wspomnianych podmiotów oraz w ich siedzibach.

5. Sprzedawca podaje do informacji, że pod adresem strony internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów na poziomie unijnym pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami tzw. platforma ODR.

6. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę. Zamówienia, które zostały przejęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, zostaną zrealizowane na podstawie przepisów Regulaminu, w którego okresie obowiązywania złożono zamówienie. Nowy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca zostaje zobowiązany do poinformowania Klienta na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu za pomocą drogi elektronicznej. Informacja o zmianie regulaminu powinna zawierać odesłanie do nowej treści Regulaminu. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o fakcie braku akceptacji Regulaminu, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 3.12.2020r.